Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden


1. In deze Algemene Voorwaarden worden de verkoop- en leveringsbepalingen beschreven van House of Colours, gevestigd op de Dorpsstraat 38, 3632 AT Loenen aan de Vecht.

Bereikbaar via e-mail: info@houseofcolours.com.

KvK-nummer:  59515996
BTW-identificatienummer: NL195470588B01

2. Onder Afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten, evenals in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.
 

Artikel 2 – Algemene Toepasselijkheid


1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, koopovereenkomsten en leveranties van producten en diensten, tussen House of Colours en Afnemers.

2. Deze Algemene Voorwaarden stellen voorwaarden van de Afnemer terzijde, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

3. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven, een en ander onverminderd de bepaling van artikel 14.
 

Artikel 3 – Aanbiedingen en Prijzen


1. Alle aanbiedingen van House of Colours in prijslijsten, nieuwsbrieven, advertenties, orderbevestigingen, brieven of waar ook gepubliceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

2. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke die door House of Colours worden verstrekt, zijn voor House of Colours niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen door House of Colours wordt aangeboden.

3. House of Colours is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde producten of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen en valutawisselkoersen.

4. Alle in offertes vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Artikel 4 - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Afnemer of een vooraf door de Afnemer aangewezen en aan House of Colours bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens deze termijn zal de Afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan House of Colours retourneren, conform de door House of Colours verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de Afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de Afnemer een bedrag betaald heeft, zal House of Colours dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, terugbetalen.
 

Artikel 6 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan House of Colours producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar House of Colours geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

1. House of Colours staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat House of Colours er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door House of Colours verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Afnemer op grond van de overeenkomst tegenover House of Colours kan doen gelden.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

1. House of Colours zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal House of Colours het bedrag dat de Afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal House of Colours zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van House of Colours.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij House of Colours tot het moment van bezorging aan de Afnemer of een vooraf aangewezen en aan House of Colours bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 4 lid 1.

2. Bij de verkoop van producten aan Afnemer mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De Afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan House of Colours te melden.

4. In geval van wanbetaling van de Afnemer heeft House of Colours behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 10 - Klachtenregeling

1. House of Colours beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij House of Colours, nadat de Afnemer de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij House of Colours ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door House of Colours binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud


1. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op Afnemer over nadat deze aan al zijn verplichtingen tegenover House of Colours tot de betaling van de koopsom voor geleverde of nog te leveren producten, of verrichte of te verrichten diensten en ter zake verschuldigde rente, kosten en schadevergoedingen, voldaan heeft.

2. De Afnemer is echter gerechtigd om over de producten te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. Overigens is de Afnemer niet bevoegd de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Hij is verplicht House of Colours onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot House of Colours nog in eigendom behorende producten.

3. House of Colours heeft het recht hetzij de producten onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de producten aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door de Afnemer totaal verschuldigde.
 

Artikel 12 – Overmacht

1. House of Colours is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van die omstandigheid, die niet te verwijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

2. Indien House of Colours door overmacht of andere buitengewone omstandigheden zoals onder andere, maar niet beperkt tot, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van producten en brand ofwel bij House of Colours ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft House of Colours het recht deze binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren.
 

Artikel 13 – Merk en Handelsnaam

1. De Afnemer mag niet dan met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van House of Colours gebruik maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door House of Colours worden gebezigd.

2. De Afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van House of Colours ten aanzien van de gebruikmaking van de door House of Colours gevoerde handelsnamen, merken en verpakkingen te volgen.

3. Alle rechten voortvloeiend uit intellectuele en industriële eigendom, evenals auteursrechten, blijven berusten bij House of Colours.
 

Artikel 14 – Hardheidsclausule


Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Nederlands recht van toepassing, inclusief de wettelijke bepalingen betreffende de Algemene Voorwaarden.

2. Alle geschillen tussen House of Colours en de Afnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht of, dat ter keuze van House of Colours, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de Afnemer.
 

Artikel 16 – Datum inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten als bedoeld in artikel 2 onder intrekking van eerder door House of Colours van toepassing verklaarde algemene voorwaarden.